Säännöt

Hattaran toimintaa ohjaa yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokoukset, jotka ovat myös ainoita tilaisuuksia, joissa sääntöjä voi muuttaa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänioikeus. Sääntömme sanovat yhdistyksen kokouksista seuraavaa:

5§ Opiskelijayhdistyksen kokoukset 

Opiskelijayhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää opiskelijayhdistyksen kokous, johon voivat osallistua kaikki opiskelijayhdistyksen jäsenet. Opiskelijayhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous sekä tarvittaessa ylimääräinen kokous. 

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja sen tehtävänä on: 

1) hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

2) hyväksyä seuraavan vuoden talousarvio

3) suorittaa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten (3–10) ja tarvittaessa varajäsenten (1–3) sekä muiden tarpeellisten toimihenkilöiden vaali

4) valita toiminnantarkastaja (1) ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö (1)

5) käsitellä aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

6) päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista

7) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja sen tehtävänä on:

1) käsitellä ja hyväksyä edellisen vuoden vuosikertomus

2) käsitellä ja hyväksyä edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistaa tilinpäätös

3) päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä kyseisen toimikauden hallitukselle

4) käsitellä aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

5) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


Yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi voidaan ottaa myös esitys, joka on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä esityksistä on opiskelijayhdistyksen hallituksen annettava kirjallinen lausunto.


6§ Opiskelijayhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Opiskelijayhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava opiskelijayhdistyksen ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Opiskelijayhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on sääntöjen mukaan annettu. 


7§ Ylimääräinen opiskelijayhdistyksen kokous 

Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus tarvittaessa tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) opiskelijayhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on tuotava yhdistyksen jäsenten tietoon sääntöjen edellyttämällä tavalla kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Hattara ry säännöt 2021, PRH.pdf